מסלול לא מחקרי

מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי (יש לצבור 36 נ"ז לקבלת התואר):

 

קורסי חובה (21-17 נ"ז):

א.     קורסים עיוניים – תיאורטיים ( 8 נ"ז) - יש לבחור ארבעה קורסים מתוך שישה אפשריים

ב.      קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-5 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים מתוך ארבעה אפשריים

ג.       קורסים מתודולוגים (3-2 נ"ז) - יש לבחור בשנה הראשונה קורס אחד מתוך שלושה אפשריים 

ד.      סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי במשך שנתיים אקדמיות 

קורסי בחירה (11-7 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודות סמינריוניות- 8 נ"ז

התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות. אחת מהן לפחות בקורסים העיוניים-תיאורטיים ואחת בכל קורס (שו"ס) שיבחר. על כל עבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים

 

הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא-מחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      100%