מבנה הלימודים


הלימודים לתואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים הינם לימודים דו שנתיים (ארבעה סמסטרים). הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע (ימי ב') לאורך כל שעות היום (20:00-8:00)

קיימת אפשרות ללמוד את התואר במסלול הלא מחקרי בשנה אחת (על פני לפחות שלושה ימים בשבוע). מרבית הלימודים באפשרות זו מתקיימים בשפה האנגלית.

 

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול לא מחקרי

מסלול מחקרי- מעבר למסלול זה יתאפשר רק בשנה ב'. לתנאי המעבר לחצו כאן.

 

הסטודנטים בשני המסלולים נדרשים ללמוד

1. קורסי חובה:

א. קורס רקע (חובה ללמוד בשנה א' לתואר)

ב. עיוניים-תאורטיים (שלושה במהלך שנים א+ב)

ג. מיומנות - כלים וטכניקות (שניים במהלך שנים א+ב)

ד. מתודולוגיים (חובה ללמוד בשנה א' לתואר)

ה. סמניריון מחלקתי רב תחומי (חובת השתתפות פעילה בבמהלך שנה א או ב)

ו. הסטודנטים במסלול המחקרי נדרשים לקורס מיוחד לכתבי תזה.

2. קורסי בחירה:

א. של התכנית

ב. כלל אוניברסיטאיים (לא ניתן להתחייב שיילמדו ביום ב')

3. כתיבת עבודה סמינריונית

א. במסלול הלא מחקרי שתי עבודות במהלך שנים א+ב

ב. במסלול המחקרי עבודה אחת במהלך שנה א'

פרטים מלאים אודות הקורסים הניתנים בכל אשכול ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה או בקובץ המצורף כאן

 

מסלול מחקרי

 

תנאי כניסה למסלול המחקרי (כתיבת תיזה לתואר שני)

למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי שנה ב' שלמדו בשנה א' ללימודי המ"א 18 נ"ז לפחות, הגישו עבודה סמינריונית אחת לפחות במסגרת הקורסים העיוניים-תיאורטיים, ממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת). 

למתקבלים לשנת הלימודים תשע"ח יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית עד סוף נובמבר 2018. את העבודה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2019. תלמידי המסלול המחקרי מחוייבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את קורס מיומנויות התיזה מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921. 

 

מבנה הלימודים במסלול המחקרי

קורסי חובה (23-17 נ"ז)

א.     קורס רקע (2 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר

ב.     קורסים עיוניים – תיאורטיים (7-6 נ"ז) - יש לבחור שלושה קורסים במהלך שנים א+ב

ג.      קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים במהלך שנים א+ב

ד.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר, יש לבחור קורס אחד

ה.      סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי בשנה א' או ב'

ו.      קורסי מיומנות לתלמידי המסלול המחקרי (2 נ"ז) - יש לבחור בשנה השנייה קורס אחד מתוך שניים

  • גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר (פרופ' יפעת מעוז)
  • פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך (פרופ' יפעת מעוז)

קורסי בחירה (13-7 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודה סמינריוניות – 4 נ"ז

התלמיד יכתוב עבודה סמינריוניות אחת בקורסים העיוניים-תיאורטיים של התכנית. על העבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס.

עבודה מחקרית

בנוסף לעבודות הסמינריוניות יכתוב התלמיד במסלול המחקרי עבודת גמר המבוססת על מחקר מקורי. עבודת הגמר יכולה להיכתב בפורמט של מאמר לפרסום או בפורמט ארוך יותר, כפי שמקובל בתחום שבו נכתבת העבודה. עבודת הגמר יכולה להיות הרחבה, העמקה או מיקוד של עבודה סמינריונית.  מדריך עבודת הגמר וקורא שני יקראו את העבודה ויעניקו את הציון לעבודת הגמר.

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים וציון של  80 לפחות בעבודה המחקרית.

הרכב ציון סופי לתואר במסלול המחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      60%    

עבודת גמר  (תזה)       40%

 

מסלול לא מחקרי

מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי (יש לצבור 36 נ"ז לקבלת התואר):

 

קורסי חובה (21-15 נ"ז):

א.      קורס רקע (2 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה א'

ב.      קורסים עיוניים – תיאורטיים (7-6 נ"ז) - יש לבחור שלושה קורסים במהלך שנים א+ב

ג.       קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים במהלך שנים א+ב

ד.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר, יש לבחור קורס אחד

ה.       סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי בשנה א' או ב'

 

קורסי בחירה (13-7 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודות סמינריוניות- 8 נ"ז

התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות. אחת מהן לפחות בקורסים העיוניים-תיאורטיים ואחת בכל קורס (שו"ס) שיבחר. על כל עבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס

 

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים

 

הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא-מחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      100%  

 

מסלול משלים מחקר ותנאי קבלה לדוקטורט

תנאי קבלה למסלול משלים למחקר 

למסלול משלים למחקר יוכלו להתקבל סטודנטים אשר סיימו וסגרו את לימודי התואר השני וממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת) וכן להמשיך ולהנחות את התלמיד לדוקטורט אם התיזה תכתב ברמה גבוהה (ציון של 90 לפחות). יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול משלים למחקר עד לסוף נובמבר 2017. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2018. תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את קורס מיומנויות מחקר מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921 להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד וקורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.   

תנאי קבלה לדוקטורט

ללימודי תואר שלישי  יוכלו להתקבל תלמידים אשר סיימו וסגרו את לימודי התואר השני וממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציון עבודת התיזה הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת)  לדוקטורט. יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה התחומית של התכנית וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול הדוקטורט. תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את קורס מיומנויות מחקר מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921, וקורס נוסף לתלמידי דוקטורט, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד וקורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.  

פרקטיקום

מטרת ההתנסות המעשית (הפרקטיקום) היא לאפשר לסטודנטים לחוש איך מתנהלת התמודדות עם מצבי סכסוך הלכה למעשה.
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים ומטרותיה הן העשרת המטען האקדמי של המשתתפים, חשיפתם לעולם העשיר של העשייה החברתית והציבורית ורכישת מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה.
 
הקבלה לפרקטיקום מותנית בהצלחת המועמד/ת לעבור את תהליך המיון המוקדם. 
 
המשתתפים יתמחו במשך 8-6 שעות שבועיות (ללא שכר) בגופים שונים כגון: כנסת ישראל, ערוץ הכנסת, קול ישראל, בנק ישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תהליך ההתמחות ילווה בקורס שנתי ייעודי שיקנה למשתתפים 4 נ"ז.


רכזת התכנית: מאיה דה פריס