מסלול משלים מחקר ותנאי קבלה לדוקטורט

תנאי קבלה למסלול משלים למחקר 

למסלול משלים למחקר יוכלו להתקבל סטודנטים אשר סיימו וסגרו את לימודי התואר השני וממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת) וכן להמשיך ולהנחות את התלמיד לדוקטורט אם התיזה תכתב ברמה גבוהה (ציון של 90 לפחות). יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול משלים למחקר עד לסוף נובמבר 2017. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2018. תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את קורס מיומנויות מחקר מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921 להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד וקורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.   

תנאי קבלה לדוקטורט

ללימודי תואר שלישי  יוכלו להתקבל תלמידים אשר סיימו וסגרו את לימודי התואר השני וממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציון עבודת התיזה הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת)  לדוקטורט. יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה התחומית של התכנית וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול הדוקטורט. תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את קורס מיומנויות מחקר מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921, וקורס נוסף לתלמידי דוקטורט, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד וקורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.