תכנית הלימודים

התכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם היא תכנית בין-תחומית לתואר מוסמך והיא מתמקדת במחקר הנושאים של ניהול ויישוב סכסוכים בתחומים שונים.

בתכנית נלמדות הגישות התיאורטיות, האסטרטגיות והטכניקות לניהול סכסוכים ויישובם, לפתרון בעיות ודיאלוגים בין יחידים, קבוצות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, קהילות ומדינות.

התכנית מציעה קורסים תיאורטיים-עיוניים, מתודולוגיה לחקר סכסוכים, סדנאות מחקריות, סדנאות מיומנות להתמודדות עם סכסוכים ופעילות מעשית בארגונים העוסקים בפועל בניהול ויישוב סכסוכים.

התכנית כוללת הרצאות אורחים, סמינרים וכנסים המאפשרים מבט רחב ומגוון בתחומי הלימוד, המחקר והעשייה הרלבנטיים בנושא.


הלימודים לתואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים הינם לימודים דו שנתיים (ארבעה סמסטרים). הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע (ימי ב') לאורך כל שעות היום (20:00-8:00)

קיימת אפשרות ללמוד את התואר במסלול הלא מחקרי בשנה אחת (על פני לפחות שלושה ימים בשבוע). מרבית הלימודים באפשרות זו מתקיימים בשפה האנגלית.

כאן תוכלו לעיין בתוכנית הלימודים המלאה ובמערכת השעות לסמסטר א' ו-ב'

semester_a_hebrew_05.08.21.pdf87 KB
semester_b_hebrew_05.08.21_.pdf75 KB
hebrew_study_program_05.08.21.pdf184 KB

מסלול לא מחקרי

מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי (יש לצבור 36 נ"ז לקבלת התואר):

 

קורסי חובה (21-15 נ"ז):

א.      קורס רקע (2 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה א'

ב.      קורסים עיוניים – תיאורטיים (7-6 נ"ז) - יש לבחור שלושה קורסים במהלך שנים א+ב

ג.       קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים במהלך שנים א+ב

ד.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר, יש לבחור קורס אחד

ה.       סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי בשנה א' או ב'

 

קורסי בחירה (13-7 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודות סמינריוניות- 8 נ"ז

התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות. אחת מהן לפחות בקורסים העיוניים-תיאורטיים ואחת בכל קורס (שו"ס) שיבחר. על כל עבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס

 

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים

 

הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא-מחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      100%  

 

מסלול מחקרי

 

תנאי כניסה למסלול המחקרי (כתיבת תיזה לתואר שני)

למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי שנה ב' שלמדו בשנה א' ללימודי המ"א 18 נ"ז לפחות, הגישו עבודה סמינריונית אחת לפחות במסגרת הקורסים העיוניים-תיאורטיים, ממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת). 

למתקבלים לשנת הלימודים תשע"ט יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית עד סוף נובמבר 2019. את העבודה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2020. תלמידי המסלול המחקרי מחוייבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את קורס מיומנויות התיזה מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921. 

 

מבנה הלימודים במסלול המחקרי

קורסי חובה (23-17 נ"ז)

א.     קורס רקע (2 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר

ב.     קורסים עיוניים – תיאורטיים (7-6 נ"ז) - יש לבחור שלושה קורסים במהלך שנים א+ב

ג.      קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים במהלך שנים א+ב

ד.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר, יש לבחור קורס אחד

ה.      סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי בשנה א' או ב'

ו.      קורסי מיומנות לתלמידי המסלול המחקרי (2 נ"ז) - יש לבחור בשנה השנייה קורס אחד מתוך שניים

  • גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר (פרופ' יפעת מעוז)
  • פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך (פרופ' יפעת מעוז)

קורסי בחירה (13-7 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודה סמינריוניות – 4 נ"ז

התלמיד יכתוב עבודה סמינריוניות אחת בקורסים העיוניים-תיאורטיים של התכנית. על העבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס.

עבודה מחקרית

בנוסף לעבודות הסמינריוניות יכתוב התלמיד במסלול המחקרי עבודת גמר המבוססת על מחקר מקורי. עבודת הגמר יכולה להיכתב בפורמט של מאמר לפרסום או בפורמט ארוך יותר, כפי שמקובל בתחום שבו נכתבת העבודה. עבודת הגמר יכולה להיות הרחבה, העמקה או מיקוד של עבודה סמינריונית.  מדריך עבודת הגמר וקורא שני יקראו את העבודה ויעניקו את הציון לעבודת הגמר.

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים וציון של  80 לפחות בעבודה המחקרית.

הרכב ציון סופי לתואר במסלול המחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      60%    

עבודת גמר  (תזה)       40%

 

לימודי דוקטורט

ללימודי תואר שלישי יוכלו להגיש מועמדות תלמידים אשר סיימו וסגרו את התואר השני במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל וממוצע ציוניהם לתואר שני הוא 90 לפחות, וציון של לפחות 90 בעבודת תזה במוסמך.

בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר ופעיל באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי לדוקטורט (אם מדובר בהנחייה משותפת).

תלמידים העומדים בכל התנאים הללו מתבקשים לפנות לראש התוכנית פרופ' יפעת מעוז לבדיקה לגבי המשך התהליך. לא יתקבלו תלמידים שאינם עומדים באופן ברור בכל התנאים המצויינים כאן למעלה. 

במידה והמשך התהליך מאושר יש להגיש מועמדות באמצעות הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית, כולל אישור נושא העבודה, אישור המנחה, גליונות ציונים רלבנטיים, מכתבי המלצה ומסמכים נוספים המפורטים באתר של הרשות:  http://www.research-students.huji.ac.il

ההחלטה הסופית על קבלת מועמדים ללימודי דוקטורט מתקבלת על ידי ועדת הדוקטורנטים של התוכנית. יש להתייעץ עם ראשת התוכנית, פרופ' יפעת מעוז msifat@gmail.com לפני הגשת המועמדות לרשות לתלמידי מחקר 

תלמידי המסלול מחוייבים להירשם לסדנת דוקטורנטים ולהשתתף בה, לפחות פעם אחת בשלב אלף לדוקטורט ופעם אחת בשלב בית בדוקטורט, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד קורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה. 

ראש ויועץ תוכנית הדוקטורט: פרופ' יפעת מעוז 

רשימת קורסים

את רשימת הקורסים המלאה של התכנית לחקר סכוסוכים לשנת הלימודים תש"פ ניתן למצוא באתר שנתון האוניברסיטה העברית 

יש לבצע חיפוש תחת הפקולטה למדעי החברה- חקר סכסוכים ניהולם ויישובם- מסלול מחקרי/לא מחקרי

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

קורסים הנלמדים בתוכנית (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

54712

ניהול ויישוב סכסוכים עבודה

עו"ד ד"ר יעל אילני

54700

מציאות ובדיון - ייצוג סכסוכים בתרבות הישראלית

ד"ר יובל בנזימן
54721

אינטראקציות מילוליות ולא מילוליות בפוליטיקה ובסכסוך

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן
50064

קולנוע בעין הסכסוך

פרופ' רעיה מורג

54705

גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן

 

54715

מקונפליקט לפיוס בין עמים ומדינות

ד"ר יהודית אורבך

54708

סמינר מחלקתי בין תחומי

מרצה אורח משתנה

54749

פרקטיקום

ד"ר מאיה דה פריס

50987

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע

ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן
באנגלית

54714

מו"מ אפקטיבי, גישור ויישוב סכסוכים

ד"ר יובל בזימן
באנגלית

50903

שיח פוליטי במרחב הציבורי

פרופ' זוהר קמפף

54716

תהליכים פסיכולוגיים ויצירתיים בניהול קונפליקטים בין אישיים ופוליטיים 

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

54720

אומנות השכנוע וניהול רושם בסכסוך ובהקשרים בין אישיים ובין קבוצתיים

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

54741

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

 

54718

דיאלוג, נרטיבים וזהויות ביישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן
באנגלית

54706

גישור

עו"ד כרמית פנטון

50058

תקשורת מחאה גלובלית

 

פרופ' כריסטיאן באדן
באנגלית

51983

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ

פרופ' אילן יניב

54702

פסיכולוגיה וחברה בסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50812

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

54703

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך ובחברות רב תרבותיות

ד"ר יפתח רון

50768

שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

ד"ר נטע קליגר וילנצ'יק

54707

גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן

37904

משא ומתן היבטים חברתיים

פרופ' אילנה ריטוב

54750

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תיאוריה ומעשה

ד"ר מיה כהנוב

50817

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

50518

מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים

 פרופ' כריסטיאן באדן
באנגלית

54745

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54711

טכנולוגיות חדשות סכסוכים ישנים? ד"ר חננאל רוזנברג

 

 

50070

תהליכי צדק מעברי בהיבטים פוליטיים תרבותיים ומדיה

ד"ר אלכסנדרה הרפרוי-מישלר

50068

ביטחון סייבר- טכנולוגיה, מדיניות ופוליטיקה

ד"ר דמיטרי אפשטיין

מצורפים קבצי תוכנית הלימודים, ומערכת שעות סמסטר א' וסמסטר ב'

פרקטיקום- לא יתקיים השנה

כחלק מתכנית הלימודים לתואר מוסמך בחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, אנו מציעים לסטודנטים את ההזדמנות להשתתף בקורס התמחות שמטרתו לחשוף אותם למקומות עבודה במגזר הציבורי ובתחום החברתי, וכן לאפשר להם לרכוש ולפתח כישורים בעבודה בתחומים אלו.

תכנית ההתמחות הינה חלק ממרכז המתמחים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית הפועל מזה כעשור. מרכז שוויץ והתכנית לחקר סכסוכים, יישובם וניהולם הם חלוצים בשילוב סטודנטים מצטיינים לתואר מוסמך בפרויקט זה.

בשנת-הלימודים תשע"ט, ד"ר מאיה דה-פריס הנחתה את הסטודנטים המשתתפים בתכנית. להלן סיכומיה:

ד"ר מאיה דה-פריס: 

אנו מציעים לסטודנטים שלנו הזדמנות להשתתף בתכנית התמחות במהלך לימודיהם לתואר השני במרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם. מטרת ההתמחות היא להעשיר את הסטודנטים מבחינת ידע תיאורטי בכל הקשור לניהול ויישוב סכסוכים ולהרחיב את החשיפה שלהם לשוק העבודה, הפרטי והציבורי. כמו גם לאפשר להם לרכוש מיומנויות מתאימות בשדות אלה.

ההשתתפות בתכנית ההתמחות כוללת תהליך מיון וראיונות אשר בסיומו סטודנטים מצטיינים בלבד מתקבלים. תכנית ההתמחות הינה חלק ממרכז המתמחים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית הפועל מזה כעשור.  

בשנת הלימודים תשע"ט הצלחנו לשלב את הסטודנטים שלנו במקומות התמחות מצוינים כמו: לשכות חברי כנסת, בית הנשיא, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ערוץ הכנסת, עיריית ירושלים ועוד. 

במסגרת תכנית ההתמחות הסטודנטים מחויבים להשתתף בקורס אקדמי המורכב ממפגשים אישיים ומפגשים כיתתיים. לצד עבודתם במקום ההתמחות הסטודנטים מצופים להגיש עבודת מחקר המתייחסת באופן ישיר להתמחות. כך, לאורך שנת הלימודים הסטודנטים נחשפים לכלי מחקר שונים, בדגש על מחקר איכותני. למידת שיטות וכלי המחקר נעשית תוך כדי התמודדות של הסטודנט עם בניית מערך המחקר, שאלת המחקר, בחירת מתודה מתאימה ועוד.

בסיום שנת הלימודים האקדמית הסטודנטים מציגים את מערך המחקר שלהם בפורמט של פוסטר בטקס סיום חגיגי.

 
מטרת ההתנסות המעשית (הפרקטיקום) היא לאפשר לסטודנטים לחוש איך מתנהלת התמודדות עם מצבי סכסוך הלכה למעשה.
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים ומטרותיה הן העשרת המטען האקדמי של המשתתפים, חשיפתם לעולם העשיר של העשייה החברתית והציבורית ורכישת מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה.
 
הקבלה לפרקטיקום מותנית בהצלחת המועמד/ת לעבור את תהליך המיון המוקדם. 
 
המשתתפים יתמחו במשך 8-6 שעות שבועיות (ללא שכר) בגופים שונים כגון: כנסת ישראל, ערוץ הכנסת, קול ישראל, בנק ישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תהליך ההתמחות ילווה בקורס שנתי ייעודי שיקנה למשתתפים 4 נ"ז.
 


רכזת התכנית: ד"ר מאיה דה פריס