מסלול מחקרי

 

תנאי כניסה למסלול המחקרי (כתיבת תיזה לתואר שני)

למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי שנה ב' שלמדו בשנה א' ללימודי המ"א 18 נ"ז לפחות, הגישו עבודה סמינריונית אחת לפחות במסגרת הקורסים העיוניים-תיאורטיים, ממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת). 

למתקבלים לשנת הלימודים תשע"ט יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית עד סוף נובמבר 2019. את העבודה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2020. תלמידי המסלול המחקרי מחוייבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את קורס מיומנויות התיזה מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921. 

 

מבנה הלימודים במסלול המחקרי

קורסי חובה (23-17 נ"ז)

א.     קורס רקע (2 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר

ב.     קורסים עיוניים – תיאורטיים (7-6 נ"ז) - יש לבחור שלושה קורסים במהלך שנים א+ב

ג.      קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים במהלך שנים א+ב

ד.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר, יש לבחור קורס אחד

ה.      סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי בשנה א' או ב'

ו.      קורסי מיומנות לתלמידי המסלול המחקרי (2 נ"ז) - יש לבחור בשנה השנייה קורס אחד מתוך שניים

  • גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר (פרופ' יפעת מעוז)
  • פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך (פרופ' יפעת מעוז)

קורסי בחירה (13-7 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודה סמינריוניות – 4 נ"ז

התלמיד יכתוב עבודה סמינריוניות אחת בקורסים העיוניים-תיאורטיים של התכנית. על העבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס.

עבודה מחקרית

בנוסף לעבודות הסמינריוניות יכתוב התלמיד במסלול המחקרי עבודת גמר המבוססת על מחקר מקורי. עבודת הגמר יכולה להיכתב בפורמט של מאמר לפרסום או בפורמט ארוך יותר, כפי שמקובל בתחום שבו נכתבת העבודה. עבודת הגמר יכולה להיות הרחבה, העמקה או מיקוד של עבודה סמינריונית.  מדריך עבודת הגמר וקורא שני יקראו את העבודה ויעניקו את הציון לעבודת הגמר.

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים וציון של  80 לפחות בעבודה המחקרית.

הרכב ציון סופי לתואר במסלול המחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      60%    

עבודת גמר  (תזה)       40%