לימודי דוקטורט

ללימודי תואר שלישי יוכלו להגיש מועמדות תלמידים אשר סיימו וסגרו את התואר השני במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל וממוצע ציוניהם לתואר שני הוא 90 לפחות, וציון של לפחות 90 בעבודת תזה במוסמך.

בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר ופעיל באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי לדוקטורט (אם מדובר בהנחייה משותפת).

תלמידים העומדים בכל התנאים הללו מתבקשים לפנות לראש התוכנית פרופ' יפעת מעוז לבדיקה לגבי המשך התהליך. לא יתקבלו תלמידים שאינם עומדים באופן ברור בכל התנאים המצויינים כאן למעלה. 

במידה והמשך התהליך מאושר יש להגיש מועמדות באמצעות הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית, כולל אישור נושא העבודה, אישור המנחה, גליונות ציונים רלבנטיים, מכתבי המלצה ומסמכים נוספים המפורטים באתר של הרשות:  http://www.research-students.huji.ac.il

ההחלטה הסופית על קבלת מועמדים ללימודי דוקטורט מתקבלת על ידי ועדת הדוקטורנטים של התוכנית. יש להתייעץ עם ראשת התוכנית, פרופ' יפעת מעוז msifat@gmail.com לפני הגשת המועמדות לרשות לתלמידי מחקר 

תלמידי המסלול מחוייבים להירשם לסדנת דוקטורנטים ולהשתתף בה, לפחות פעם אחת בשלב אלף לדוקטורט ופעם אחת בשלב בית בדוקטורט, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד קורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה. 

ראש ויועץ תוכנית הדוקטורט: פרופ' יפעת מעוז