תנאי קבלה לתכנית

מסלולי הלימוד

לימודי המ"א מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)

מסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר)

 

דרישות התכנית: 

 

התכנית תקלוט כ–20 בוגרים לשנה א' של לימודי המוסמך, וייעשה מאמץ לקבל בוגרים מחוגים שונים.

רשאים להגיש מועמדות בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 85 לפחות.

דרישות הפקולטה:

אם סיווג רמת האנגלית שלך אינו "פטור", יש להמציא אישור על "פטור ברמה אוניברסיטאית" על סמך בחינה פסיכומטרית/מבחן אמי"ר/מבחן אמיר"ם כתנאי לקבלתך לתואר מוסמך.

לתלמידי חו"ל, יש לגשת למבחן לקביעת רמת העברית הנדרשת ללימודי תואר מוסמך בפקולטה.

 

דרישות כלליות לשני המסלולים

המועמדים שיתקבלו יחויבו בהשלמות מלימודי הב"א של הפקולטה, ויהיו חייבים ללמוד קורסים אלה בשנה א' ללימודי המוסמך, כאשר נדרש ציון ממוצע של 80 בקורסי ההשלמה (במידה ונדרש רק קורס אחד עליו להיות בציון 80 לפחות). ללא עמידה בתנאי זה, לא תהיה אפשרות להמשיך לשנה ב' בתואר. ניתן לפצל את לימודי ההשלמה. קורסי ההשלמה ייקבעו ע"י יועץ התכנית באופן אישי לכל תלמיד, מתוך רשימת הקורסים שלהלן:

     

        · מבוא לסוציולוגיה או מבוא לפסיכולוגיה ללא פסיכולוגים

        · מבוא ליחסים בין-לאומיים או מבוא למדע המדינה: מושגים וגישות.

משך הלימודים לתואר:

לאור ייחודיות התכנית ומספר המקומות המצומצם בה, יתקבלו תלמידים אשר ילמדו תכנית לימודים מלאה ויסיימו את לימודיהם בשנתיים.

לצורך דיון במועמדות לתואר מוסמך בפקולטה למדעי החברה יש להציג את המסמכים הבאים:

גיליון ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת מוסד הלימודים כולל ציון גמר (ממוצע סופי) לתואר בוגר, וכן אישור זכאות מקורי וחתום לתואר בוגר.

מי שטרם סיים את לימודיו לתואר בוגר, יש לשלוח גיליון ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת מוסד הלימודים הכולל את כל הציונים עד כה (לרבות ציוני סמסטר א' לשנה"ל הנוכחית) וממוצע עדכני. בנוסף יש לצרף אישור ממוסד הלימודים על יתרת החובות לתואר. 

 

לאתר הרישום לאוניברסיטה לחצו כאן